Маргиналността е специална концепция в социологията и социалната психология, която обозначава някакъв вид междинна или, с други думи, "границата" на културната ориентация и позицията на индивида по отношение на всички групи в обществото. Разбира се, тази позиция и ориентацията на личността предизвикват маргиналните форми на поведенчески проявления. Маргинализацията се характеризира преди всичко с невъзможността или съзнателната нежелание на индивида да се адаптира в новите социални условия, което води до отричането на определени културни, морални ценности и норми.

Не се бъркайте

Често определенията за "незначителна личност", "социални маргинали" се използват като синоними за термина "деклалиран елемент", който, разбира се, не е съвсем правилен, макар в известна степен да може да отразява реалната ситуация в конкретни случаи. По-точно, ще се предположи, че маргиналните хора имат специална форма на манталитет. Като представители на различни социални групи от обществото, маргиналните хора отхвърлят (и често не приемат напълно) определени културни ценности и традиции на това общество (в широк смисъл), в което се намират. Личният индивид твърди и се придържа към собствената си система от норми и ценности, приети в затворени или полузатворени групи. Различните маргинални групи се формират съобразно социални, идеологически, етнически, културни, естетически и други принципи, социално-поведенчески нагласи и ориентации.

Маргинали в обществото

Разбира се, маргиналните хора са проблем за обществото като цяло, тъй като техните социално-ефективни проявления често водят до конфликтни ситуации. Това се дължи на факта, че по-голямата част от представителите на групите, формирани в обществото, традиционно имат други културни и ценностни ориентации.

Като правило, следователно незначително индивидуалност Те не могат (или не искат) да се идентифицират напълно с различни групи и да бъдат идентифицирани като членове. маргинализирани в обществото В резултат на това много стабилни и отдавнашни социални и културни групи отхвърлят индивида, което води до ситуация на социално изключване и самота и, разбира се, търсенето на съмишленици - създавайки така нови затворени или полузатворени групи. Представители на тези групи, всъщност, "културни хибриди" и да живеят, като правило, е много трудно. Усещането за "крехкост" и ненадеждност на света не ви позволява да се отпуснете и да допуснете грешки в поведението, прощавани от обществото.

Влияние на маргинали върху обществото

В резултат на промените в социалната структура на обществото се формират нови функционални общности в икономиката, политиката и културата, което води до изместване (или отслабване на влиянието) на традиционни групи и социално-културни и идеологически асоциации, които дестабилизират социалното положение на хората и обществото като цяло. Това състояние на обществото може да се разглежда като време на влошаване на конфликтите и увеличаване на груповата маргиналност.