Говорейки за понятието за личност в психологията, можете да се обърнете към най-често срещаната дефиниция. Според него човек е човек с определен запас от психологически качества, които го отличават от всички останали и определят неговите действия, които имат значение за обществото.

Персонална активност в психологията

Всеки жив организъм, който не притежава активност, не може да съществува и да се развива. Изучавайки природата, механизмите на поколение, формирането и проявлението на човешката дейност, може да се намерят по-ефективни средства и начини, които биха подобрили благосъстоянието на всеки индивид и обществото като цяло. Дейността се изследва на психо-физиологично, физиологично, психическо и социално ниво.

Да се ​​движат в избраната посока на индивидуалната сила свои собствени нужди. Проявлението на личната дейност се осъществява само в процеса на задоволяване на неговите потребности, чието формиране се случва по време на възпитанието на индивида, култура на обществото. Личните нужди в психологията могат да бъдат материални, духовни и социални. Първата включва нуждата от сън, храна, интимни отношения. Втората се изразява в познаването на смисъла на живота, самоуважението, самоосъзнаването. И социалните потребности се изразяват в желанието да водят, доминират, да бъдат признавани от другите, да обичат и да бъдат обичани, уважават и да бъдат уважавани.

Самоуважение в психологията

Самоуважението започва да се формира от момента, в който лицето влиза в контакт с обществото. Тя е тази, която регулира човешкия модел на поведение, задоволява Самоуважение в психологията личните нужди, извършва търсенето на своето място в живота. Личното самочувствие е разделено на адекватно и неадекватно. Тук зависи много от това от характера човек, неговата възраст, одобрение и уважение от хората около него.

Дейността на човек се състои от два фактора: регулаторни и стимулиращи, т.е. нужди и мотиви. Мотивационната сфера на личността в психологията е в тясно взаимодействие със системата на потребностите. Ако нуждата е в нужда, тогава мотивът действа като тласкач, който кара човек да се движи в избраната посока. Мотивите могат да имат различно емоционално оцветяване - положително и отрицателно. Можете да си поставите цел, следвайки различни мотиви, но често самият мотив се прехвърля към целта.